converge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

converge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm converge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của converge.

Từ điển Anh Việt

 • converge

  /kən'və:dʤ/

  * động từ

  (toán học); (vật lý) hội tụ (tia sáng); đồng quy

  cùng kéo về, cùng đổ về (một nơi)

 • converge

  hội tụ, đồng quy

  c. in the mean hội tụ trung bình

  c. to a limat hội tụ tới một giới hạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • converge

  * kỹ thuật

  đồng quy

  hội tụ

  xây dựng:

  tụ về một điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • converge

  be adjacent or come together

  The lines converge at this point

  Synonyms: meet

  Antonyms: diverge

  approach a limit as the number of terms increases without limit

  Antonyms: diverge

  move or draw together at a certain location

  The crowd converged on the movie star

  Antonyms: diverge

  come together so as to form a single product

  Social forces converged to bring the Fascists back to power