class specifications nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

class specifications nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm class specifications giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của class specifications.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • class specifications

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đặc tả lớp