class of building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

class of building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm class of building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của class of building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • class of building

    * kỹ thuật

    cấp công trình

    cấp nhà