class object nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

class object nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm class object giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của class object.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • class object

    * kỹ thuật

    đối tượng lớp