class cost system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

class cost system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm class cost system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của class cost system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • class cost system

    * kinh tế

    chế độ phí tổn phân loại