class cephalopoda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

class cephalopoda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm class cephalopoda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của class cephalopoda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • class cephalopoda

    Similar:

    cephalopoda: octopuses; squids; cuttlefish; pearly nautilus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).