cell loss rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cell loss rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cell loss rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cell loss rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cell loss rate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tỷ lệ mất tế bào