cash intensity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash intensity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash intensity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash intensity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cash intensity

    * kinh tế

    độ tập trung tiền mặt