cash currency option nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash currency option nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash currency option giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash currency option.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cash currency option

    * kinh tế

    quyền lựa chọn ngoại hối tiền mặt