capt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capt.

Từ điển Anh Việt

  • capt

    /kæpt/

    * danh từ, (viết tắt) của captain