capital of the united states nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of the united states nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of the united states giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of the united states.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of the united states

    Similar:

    washington: the capital of the United States in the District of Columbia and a tourist mecca; George Washington commissioned Charles L'Enfant to lay out the city in 1791

    Synonyms: Washington D.C., American capital

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).