capital of bangladesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of bangladesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of bangladesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of bangladesh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of bangladesh

    Similar:

    dhaka: the capital and largest city of Bangladesh

    Synonyms: Dacca

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).