blasting work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công tác nổ (mìn)