blasting fuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting fuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting fuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting fuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blasting fuse

  * kỹ thuật

  dây cháy

  dây dẫn lửa

  ngòi nổ

  xây dựng:

  dây dẫn lửa (mìn)