blasting foreman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting foreman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting foreman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting foreman.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting foreman

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đội trưởng nổ mìn