blasting power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting power

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sức công phá của mìn