blasting for removing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting for removing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting for removing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting for removing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting for removing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nổ bắn tung