blasting gelatine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting gelatine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting gelatine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting gelatine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting gelatine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất nổ nitroglyxerin