blasting powder (in pellet form) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting powder (in pellet form) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting powder (in pellet form) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting powder (in pellet form).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting powder (in pellet form)

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất nổ dạng viên