blasting of charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting of charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting of charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting of charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting of charge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nổ các khối mìn