blasting agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting agent

    * kỹ thuật

    chất nổ

    xây dựng:

    thuốc mìn