blasting powder (in the form of grains) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting powder (in the form of grains) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting powder (in the form of grains) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting powder (in the form of grains).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting powder (in the form of grains)

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất nổ dạng hạt