blasting powder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting powder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting powder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting powder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blasting powder

  * kỹ thuật

  bột đen

  thuốc nổ

  hóa học & vật liệu:

  chất làm nổ

  thuốc nổ bột

  thuốc súng