blasting plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting plan

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sơ đồ nổ mìn