blasting hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting hole

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lỗ khoan bắn mìn