blasting machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy kích nổ