blasting equipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting equipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting equipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting equipment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting equipment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị nổ