blasting from the bottom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting from the bottom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting from the bottom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting from the bottom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blasting from the bottom

    * kỹ thuật

    sự nổ mìn từ đáy