ball socket seat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ball socket seat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ball socket seat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ball socket seat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ball socket seat

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt nhẵn ổ bi