balloon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balloon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balloon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balloon.

Từ điển Anh Việt

 • balloon

  /bə'lu:n/

  * danh từ

  khí cầu, quả bóng

  captive (barrage) balloon: khí cầu có dây buộc xuống đất

  observation balloon: khí cầu quan trắc

  pilot balloon: khí cầu xem chiều gió

  meteorological balloon: bóng khí tượng

  (hoá học) bình cầu

  (kiến trúc) quả cầu (trên đầu cột) ô ghi lời (ở một bức tranh khôi hài)

  * nội động từ

  lên bằng khí cầu

  phồng ra, phình ra, căng lên (như quả bóng)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tăng giá, lên giá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • balloon

  * kỹ thuật

  bình cầu

  bong bóng

  khí cầu

  điện lạnh:

  bình (cầu)

  điện tử & viễn thông:

  kinh khí cầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • balloon

  large tough nonrigid bag filled with gas or heated air

  small thin inflatable rubber bag with narrow neck

  ride in a hot-air balloon

  He tried to balloon around the earth but storms forced him to land in China

  become inflated

  The sails ballooned

  Synonyms: inflate, billow