balloon maturity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balloon maturity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balloon maturity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balloon maturity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balloon maturity

    * kinh tế

    sự trả dứt vốn lúc cuối kỳ