ball pane hammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ball pane hammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ball pane hammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ball pane hammer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ball pane hammer

    * kỹ thuật

    búa đầu tròn