authentic document nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authentic document nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authentic document giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authentic document.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authentic document

    * kỹ thuật

    bản gốc

    nguyên bản