authentication centre (auc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authentication centre (auc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authentication centre (auc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authentication centre (auc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authentication centre (auc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trung tâm chứng thực