authentication algorithm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authentication algorithm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authentication algorithm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authentication algorithm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authentication algorithm

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thuật toán tạo giá trị