authentication information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authentication information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authentication information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authentication information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authentication information

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thông tin xác thực