authentication implementation guide (aig) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authentication implementation guide (aig) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authentication implementation guide (aig) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authentication implementation guide (aig).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authentication implementation guide (aig)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hướng dẫn thực hiện nhận thực