authentication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authentication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authentication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authentication.

Từ điển Anh Việt

 • authentication

  /ɔ:,θenti'keiʃn/

  * danh từ

  sự xác nhận là đúng, sự chứng minh là xác thực

  sự làm cho có giá trị; sự nhận thức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • authentication

  * kinh tế

  nhận thực (chữ ký)

  sự chứng nghiệm

  sự nhận thực

  xác nhận (là đúng)

  * kỹ thuật

  sự xác nhận

  toán & tin:

  xác thực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • authentication

  a mark on an article of trade to indicate its origin and authenticity

  Synonyms: hallmark, assay-mark

  validating the authenticity of something or someone

  Synonyms: certification