authentication exchange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authentication exchange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authentication exchange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authentication exchange.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authentication exchange

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trao đổi xác thực