authentication of message nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authentication of message nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authentication of message giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authentication of message.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authentication of message

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự xác nhận thông báo