authentication token nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authentication token nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authentication token giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authentication token.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authentication token

    * kỹ thuật

    thẻ

    toán & tin:

    thẻ xác thực