ascending vein of rosenthal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending vein of rosenthal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending vein of rosenthal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending vein of rosenthal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending vein of rosenthal

    * kỹ thuật

    tĩnh mạch não dưới