ascending mining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending mining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending mining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending mining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending mining

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự khấu dốc lên