ascending grade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending grade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending grade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending grade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending grade

    * kỹ thuật

    dốc lên