ascending key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending key.

Từ điển Anh Việt

  • ascending key

    (Tech) phím trở lên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phím thứ tự tăng dần