ascending letters nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending letters nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending letters giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending letters.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending letters

    * kinh tế

    các chữ có nét nhô cao