ascending sequence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending sequence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending sequence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending sequence.

Từ điển Anh Việt

  • ascending sequence

    (Tech) trình tự lên