ascending diagonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending diagonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending diagonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending diagonal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending diagonal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh xiên hướng lên