ascending node time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending node time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending node time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending node time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending node time

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giờ chuyển qua nút mạng trên