ascending sort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending sort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending sort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending sort.

Từ điển Anh Việt

  • ascending sort

    (Tech) xếp thứ tự từ dưới lên